Monthly Archives

July 2023

วุฒิ ged คืออะไร อยากเรียนต่อต่างประเทศต้องรู้

GED (General Educational Development) เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา แคนาดา อังกฤษหรือสถาบันการศึกษาในประเทศในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย วุฒิ ged ที่ได้รับจะเทียบเท่า High…