วุฒิ ged คืออะไร อยากเรียนต่อต่างประเทศต้องรู้

GED (General Educational Development) เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา แคนาดา อังกฤษหรือสถาบันการศึกษาในประเทศในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย วุฒิ ged ที่ได้รับจะเทียบเท่า High School ในต่างประเทศ ซึ่งวิชาที่เปิดให้ทดสอบจะประกอบไปด้วย 4 วิชาหลักได้แก่ Social Studies, Science, Mathematical Reasoning และ Reasoning Through Language Arts

ถือเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบปกติหรือไม่อยากเสียเวลาในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะเวลาที่กำหนด โดยประเทศต่าง ๆ อาจมีระบบทดสอบ GED ที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการสอบแบบปฏิบัติการหรือสอบในรูปแบบปรนัย โดยผู้ที่สอบจะต้องทำความเข้าใจและแก้ไขข้อสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ GED จะได้รับเกียรติบัตร GED ซึ่งเป็นหลักฐานที่สามารถใช้แสดงถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒิ ged มีความเทียบเท่ากับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อหรือใช้ในการสมัครงานในบางกรณี แม้ว่า วุฒิ ged จะไม่ได้เทียบเท่ากับการสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในบางประเทศ แต่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบุคคลที่ต้องการทำการศึกษาต่อหรือก้าวสู่สายอาชีพใหม่ ๆ โดยได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษาและสถานที่ทำงานในประเทศอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์และอื่น ๆ  เด็กที่ทดสอบ GED ผ่านก็สามารถไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือสอบ A Level

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี และต้องการที่จะประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและอื่น ๆ สามารถเลือกเรียนที่ FINN ได้ เพียงนำ วุฒิ ged มาใช้สมัครโดยในช่วง 2 ปีแรกจะต้องเรียนอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่ปีสุดท้ายจะต้องไปเรียนที่สถาบันชั้นนำที่ตนเองเลือกลงทะเบียนไว้ เมื่อเรียนจบก็จะได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษานั้น ๆ สำหรับใครที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่  https://finn.ac

Comments are closed.